Data API

API se sastoji od dva POST zahteva: jedan za preuzimanje podataka iz dela finansijski izveštaji (konsolidovani budžet) , a drugi za preuzimanje podataka za lokalna javna preduzeća. Svaki POST zahtev prima telo poruke JSON objekta u kome možete da definišete opcione parametre upita. Koristite ove parametre za filtriranje dobijenih podataka.

FINANSIJSKI IZVEŠTAJI (KONSOLIDOVANI BUDŽET)

OPIS:

Koristite ovaj POST zahtev za preuzimanje podataka o prihodima i rashodima iz dela Finansijski izveštaji.

URL POST ZAHTEVA:

http://budzet.info/api/konsolidovani-budzet

PARAMETRI UPITA:

Parameter Vrsta Opis
godine Lista celih brojeva Godine za koje želimo da preuzmemo podatke o prihodima/rashodima.
prihodRashod String Pokazuje da li želimo podatke o prihodima ili rashodima.
Izbor: prihodi ili rashodi.
opstina Lista stringova Opštine za koje želimo da preuzmemo podatke o prihodima/rashodima.
konta Lista celih brojeva Identifikacioni brojevi računa.
sort String Pokazuje koje parametre koristimo za sortiranje podataka.
Izbori: godine, prihodRashod, opstina, ili konta.
PRIMER PARAMETRA UPITA ZA TELO PORUKE JSON OBJEKTA:
          
      {
        "godine": [
          2006
        ],
        "prihodRashod": "rashodi",
        "opstina": [
          "Šid"
        ],
        "konta": [
          612
        ],
        "sort": "opstina"
      }

          
        

Lokalna javna preduzeća

OPIS:

Koristite ovaj POST zahtev za preuzimanje podataka o rashodima za Lokalna javna preduzeća.

PARAMETRI UPITA:

http://budzet.info/api/lokalna-javna-produzeca

Query Parameters:

Parameter Vrsta Opis
godine Lista celih brojeva Godine kada su se aktivnosti odigrale.
delatnost Lista celih brojeva Identifikacioni broj aktivnosti.
opstina Lista stringova Opštine u kojima su se odigrale aktivnosti.
preduzece Lista celih brojeva Identifikacioni broj preduzeća uključenih u aktivnosti.
osnivaci Lista stringova Nazivi osnivača preduzeća.
sort String Pokazuje koje parametre koristimo za sortiranje podataka.
Izbor: godine, delatnost, opstina, preduzeca, ili osnivaci.
PRIMER PARAMETRA UPITA ZA TELO PORUKE JSON OBJEKTA:
          

      {
        "godine": [
          2010
        ],
        "delatnost": [
          6311
        ],
        "opstina": [
          "vozdovac"
        ],
        "preduzece": [
          7048971
        ],
        "osnivaci": "skupstina-grada-beograda-beograd-dragoslava-jovanovica-2",
        "sort": "godine"
      }